Reklamace a výměna

Výměna, vrácení zboží

Něco se nepodařilo, špatná velikost, zboží nesplnilo Vaše očekávání, nevadí.

Zboží můžete vrátit do 14.dnů od převzetí. Dejte nám prosím vědět elektronicky či telefonicky. Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy. Zboží nám zašlete zpět v původním stavu a obalu (míněna originální krabice od bot, visačky...). 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Balíček nám můžete vrátit přes ZÁSILKOVNU na adresu:
R&DF barvy s.r.o. Komenského 29, 439 07, Peruc

 

Reklamace

Pro rychlejší jednání nás prosím kontaktujte, vadu popište a nafoťte. Vše zašlete na náš email info@bosik.cz

Pro reklamování vadného zboží prosím vyplňte reklamační formulář: Formulář pro reklamaci

Balíček nám můžete vrátit přes ZÁSILKOVNU na adresu:
R&DF barvy s.r.o. Komenského 312, 439 07, Peruc
 

Před odesláním reklamace prosím ještě jednou zvažte, je-li oprávněná. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání. Nesprávné nebo intenzivní používání obuvi má za následek  dřívější opotřebení. Můj syn některé botičky opravdu poničil, ale je to tím, že mu v ničem nebráním. Jezdil na odrážedle, louže, bláto a prolejzačky na hřišti. Miluje lezení na věž a klouzačku, hladkou kůži  na botách odřel ze všech stran, taky aby ne, když se ke klouzačce šourá po čtyrech a to už chodit umí. Nechme děti si hrát a rozvíjet. To dětské štěstí za to stojí :)

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávající Bc. Lenky Uhrové, IČ: 09584331, se sídlem Jablonského 407, Peruc, 439 07 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Nejčastější důvody zamítnutí reklamace jsou:

 • vada byla na zboží v době převzetí a přesto bylo zboží užíváno
 • zboží bylo užíváno k nevhodnému účelu (např. na jízdu na odrážedle)
 • vada vznikla mechanickým opotřebením
 • jedná se o nevhodně zvolenou obuv (špatná velikost, tlačí, nesedí...)
 • vada nebyla reklamována v okamžiku jejího vzniku a zboží bylo i po jejím vzniku dále používáno a předáno k reklamaci až u rozsáhlého poškození
 • vadu se pokoušel zákazník opravit bezúspěšně sám
 • vada je způsobena nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou

 

 

 

Reklamační řád

Dle ust. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


PREVENCE

 • Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.
 • Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodávající nedohodne písemně se zákazníkem na delší).
 • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 • Zboží k reklamaci je vhodné předložit kompletní, vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.


MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Zákazník může uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího. Zákazník uplatňuje reklamaci poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník fakturou nebo jiným vhodným způsobem.
 • Pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace zákazník požaduje, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace.


LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení, při pokračujícím užívání zboží, může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.


ODSTRANITELNÉ VADY

 • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 • V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 • V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.


NEODSTRANITELNÉ VADY

 • Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.